Welkom bij Alexander Juwelier. U bent nog niet ingelogd.

Icoon van telefoonhoornOnze klantenservice is te bereiken via
071-7600044 of info@alexanderjuwelier.nl

Logo PostNL    Logo iDeal   

Service

Algemene informatie

Algemene voorwaarden

Bij het opstellen van de Algemene voorwaarden heeft Alexander Juwelier Atelier zich geconformeerd aan de richtlijnen van:
1. Coördinatiegroep Zelfregulering van de Sociaal-Economische Raad (SER)
2. Model Gedragscode voor Elektronisch Zakendoen van Electronic Commerce Platform Nederland (ECP.NL)
3. Relevante Europese en Nederlandse wet en regelgeving

De Algemene Voorwaarden Alexander Juwelier Atelier bepalen onder andere dat de aangeboden producten duidelijk en natuurgetrouw moeten worden beschreven en gefotografeerd. Bovendien moet het voor de klant duidelijk zijn wat de rechten en verplichtingen zijn als ingegaan wordt op het aanbod. Dit betreft de prijs (art.7), de zichttermijn (art.5), de wijze van betaling (art.13) en de verzendkosten.

Zichttermijn en uitzonderingen
De Algemene Voorwaarden Alexander Juwelier Atelier kent met betrekking tot de zichttermijn voor klanten uitzonderingen naar de aard van de goederen of dienstverlening (art. 5, lid 3). Zo geldt de wettelijk erkende zichttermijn van tien (10) werkdagen uiteraard niet voor maatwerkproducten. Ook producten die op uw verzoek bewerkt zijn, bijvoorbeeld een armbandje waarin men een naam heeft laten graveren, zijn uitgesloten van een zichttermijn. Wanneer de klant gebruik maakt van het recht een product terug te sturen, wordt het reeds betaalde bedrag uiterlijk binnen twintig (20) werkdagen terugbetaald.

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Verkoop op afstand: een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
2. Overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.
3. Communicatie op afstand: een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst op afstand;
4. Bedrijf: het bedrijf of, indien zulks van toepassing is, het onderdeel van het bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop op afstand en is aangesloten bij de Nederlandse Juweliers - en Uurwerkenbranche
5. Klant: de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
6. Aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals het bedrijf die in haar webshop, catalogus, folders of anderszins aan de klant doet;
7. Prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;
8. Zichttermijn: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
9.Werkdagen: maandag tot en met vrijdag.
Openingstijden zijn: dinsdag tot en met zaterdag van 09.30 uur tot en met 17.00 uur

Artikel 2 - Identiteit
Bezoekadres & Winkel:
Alexander Juwelier Atelier
Lange Voort 43-45
2343 CB Oegstgeest
+31 (0)71 760 00 44
info@alexanderjuwelier.nl
K.v.K. 57210772
BTW nr: NL852484057B01Artikel 3 - Algemene voorwaarden
1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, is de tekst van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden online ter beschikking.
2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen bedrijf en klant, ongeacht welke communicatiemiddel op afstand wordt gebruikt.
3. Afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

Artikel 4 - Het aanbod
1. De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
2. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingrecht, de wijze van betaling, de minimumduur van de overeenkomst op afstand, de verzendkosten en overige condities.
3. Het is voor de klant niet mogelijk om uitgesteld of in termijnen te betalen.
4. Als door het bedrijf aan de klant de mogelijkheid wordt geboden via een communicatietechniek op afstand anders dan tegen het basistarief contact te nemen, zullen de kosten daarvan uiterlijk bij het aanbod medegedeeld worden.
5. Indien door Alexander Juwelier Atelier voor promotionele doeleinden gebruik wordt gemaakt van een oproepautomaat (een geautomatiseerd oproepsysteem zonder menselijke tussenkomst) of fax aan de klant, dient Alexander Juwelier Atelier te beschikken over voorafgaande toestemming van de klant.

Artikel 5 - Zichttermijn
1. Het aanbod zal tevens een zichttermijn van tien (10) werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de klant, tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.
2. Tijdens de zichttermijn heeft de klant een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.
3. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
4. De klant kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen door de geleverde goederen in deugdelijke verpakking via de TPG Post aangetekend zonder waarde aangifte te versturen naar:

Alexander Juwelier Atelier
Lange Voort 43-45
2343 CB Oegtsgeest
 
De klant krijgt op het Postkantoor een strookje met daarop een verzendnummer. Dit nummer geldt als bewijs dat de klant een pakje verzonden heeft. Zonder verzendnummer kan Alexander Juwelier Atelier de verzekering van het pakje niet op zich nemen.

Artikel 6 - Totstandkoming van de overeenkomst
1. Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de klant inroepen van de zichttermijn van tien (10) werkdagen als ontbindende voorwaarde.
3. Het staat Alexander Juwelier Atelier vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen verkoop op proef te bedingen en aan de zichttermijn opschortende werking toe te kennen.
4. Indien de klant een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 2 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen terugbetaling plaats vinden.
5. Alexander Juwelier Atelier treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.
6. Alexander Juwelier Atelier kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Alexander Juwelier Atelier is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.
7. Tijdig voor de uitvoering van de overeenkomst zal Alexander Juwelier Atelier de in artikel 4, leden 2, 3 en 4, bedoelde informatie aan de klant ter beschikking stellen.
8. Alexander Juwelier Atelier zal tevens bij de uitvoering van de overeenkomst aan de klant de volgende informatie verstrekken:
a) schriftelijk de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingrecht gebruik kan maken;
b) het adres van de vestiging van Alexander Juwelier Atelier waar de klant met klachten terecht kan;
c) de informatie over bestaande service na aankoop en commerciële garanties.

Artikel 7 - De prijs
1. Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige zin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich mee brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld.
2. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij:
a) de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of
b) de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 8 - Conformiteit
Alexander Juwelier Atelier staat er voor in dat de goederen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 9 - Garantie
1. Een eventueel door Alexander Juwelier Atelier als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de klant jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
2. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de klant jegens Alexander Juwelier Atelier kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door Alexander Juwelier Atelier verleende garantie.

Artikel 10 - De bestelling
1. Leveranties van goederen worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen Alexander Juwelier Atelier en de klant anders zijn overeengekomen.
2. Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de klant naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de klant is toe te rekenen.
3. In geval van een kennelijke vergissing zal de klant Alexander Juwelier Atelier hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de klant de goederen en bescheiden ter beschikking van Alexander Juwelier Atelier houden. De klant zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.

Artikel 11 - De uitvoering van de bestelling
1. Alexander Juwelier Atelier zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen.
2. Als plaats van levering geldt het woonadres van de klant dat het laatst aan het bedrijf kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Alexander Juwelier Atelier geaccepteerde bestellingen per omgaande doch uiterlijk binnen twintig (20) werkdagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in het geval dat Alexander Juwelier Atelier zich hier niet aan houdt het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
4. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Alexander Juwelier Atelier zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan de zichttermijn niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Alexander Juwelier Atelier
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij Alexander Juwelier Atelier, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 12 Levering
1. De door Alexander Juwelier Atelier opgegeven levertijd van tien (10) werkdagen zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de klant.

Artikel 13 - Betaling
1. De door de klant verschuldigde bedragen dienen op het moment van sluiten van de overeenkomst, te worden voldaan.
2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan Alexander Juwelier Atelier te melden.
3. In geval van wanbetaling van de klant heeft Alexander Juwelier Atelier behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 
 
Artikel 14 - Wijziging van de voorwaarden
Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht, nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de klant meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Artikel 15 - Waarborgwet
De Waarborgwet schrijft het gebruik van bepaalde keurmerken voor om het gehalte aan edelmetaal aan te geven. Artikel 35 gebiedt dat in de voor het publiek toegankelijke verkoopruimte een duidelijk zichtbaar overzicht van deze keurmerken getoond dient te worden, de zogenaamde 'Keurtekenplaat'. Op deze plaat staan alle in Nederland erkende keurmerken van de twee aangewezen waarborginstellingen.

Behalve het keurteken voor het gehalte aan edelmetaal moet een edelmetalen voorwerp zijn voorzien van een bij de waarborginstelling geregistreerd 'verantwoordelijkheidsteken' (art. 12 en 47). Hiermee wordt een specifiek kenmerk of teken van de producent (in het bijzonder van de verantwoordelijke werkmeester) of importeur bedoeld.

De wet biedt ook een buitenlandse ondernemer de mogelijkheid om een buiten Nederland geregistreerd verantwoordelijkheidsteken bij de waarborginstelling te laten registreren.

 

Privacy policy

Alexander Juwelier Atelier respecteert uw privacy. Wij vinden het heel belangrijk dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Indien wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken is dat uitsluitend met uw toestemming. Bijvoorbeeld bij het aanvinken van een nieuwsbrief lidmaatschap.

Alexander Juwelier Atelier zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en alleen aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

Alexander Juwelier Atelier gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de diensten te leveren:
Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij ons zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij alleen met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u betere service bieden. Als u bij Alexander Juwelier Atelier een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. In uw Alexander Juwelier account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
Alexander Juwelier Atelier verkoopt uw gegevens niet!

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Consumentenrecht:
U heeft het recht op inzage dan wel correctie van de opgegeven persoonsgegevens.
Wanneer u hierover contact wilt u kunt u via mail het aan ons richten info@alexanderjuwelier.nl.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij ons.

Wij waarderen uw vertrouwen, dat u in ons stelt en wij gaan er dan ook uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Wanneer u een bestelling plaatst of een account aanmaakt wordt er gebruik gemaakt van een Secure Socket Layer (SSL certificaat). Hierdoor zijn uw gegevens ten alle tijden veilig en beschermt.

Handige tips voor het veilig bestellen:
Geef uw wachtwoord nooit aan iemand anders.
Maak bij uw bestelling(en) gebruik van de Secure Socket Layer (SSL), herkenbaar in uw adresbalk als https://Verspreid geen URL’s (website adressen) van pagina’s die u bekijkt wanneer u bent ingelogd en uw profiel is geactiveerd.

Cookie beleid
Op deze website gebruiken we cookies (een cookie is een bestandje dat verstuurd wordt door een Internetserver, dat zich op uw vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over uw website bezoek)

- om uw voorkeuren te registreren
- om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als u contact met ons wil opnemen om over ons privacy beleid te praten, kan dat via:

e-mail info@alexanderjuwelier.nl
telefoonnummer 071-7600044
per post Alexander Juwelier Atelier, Lange Voort 43-45, 2343 CB, Oegstgeest.

Terug naar boven