Welkom bij Alexander Juwelier. U bent nog niet ingelogd.

Icoon van telefoonhoornOnze klantenservice is te bereiken via
071-7600044 of info@alexanderjuwelier.nl

Logo PostNL    Logo iDeal   

Service

Algemene informatie

Algemene voorwaarden

Bij het opstellen van de Algemene voorwaarden heeft Alexander Juwelier Atelier zich geconformeerd aan de richtlijnen van:
1. Coördinatiegroep Zelfregulering van de Sociaal-Economische Raad (SER)
2. Model Gedragscode voor Elektronisch Zakendoen van Electronic Commerce Platform Nederland (ECP.NL)
3. Relevante Europese en Nederlandse wet en regelgeving

De Algemene Voorwaarden Alexander Juwelier Atelier bepalen onder andere dat de aangeboden producten duidelijk en natuurgetrouw moeten worden beschreven en gefotografeerd. Bovendien moet het voor de klant duidelijk zijn wat de rechten en verplichtingen zijn als ingegaan wordt op het aanbod. Dit betreft de prijs (art.7), de zichttermijn (art.5), de wijze van betaling (art.13) en de verzendkosten.

Zichttermijn en uitzonderingen
De Algemene Voorwaarden Alexander Juwelier Atelier kent met betrekking tot de zichttermijn voor klanten uitzonderingen naar de aard van de goederen of dienstverlening (art. 5, lid 3). Zo geldt de wettelijk erkende zichttermijn van tien (10) werkdagen uiteraard niet voor maatwerkproducten. Ook producten die op uw verzoek bewerkt zijn, bijvoorbeeld een armbandje waarin men een naam heeft laten graveren, zijn uitgesloten van een zichttermijn. Wanneer de klant gebruik maakt van het recht een product terug te sturen, wordt het reeds betaalde bedrag uiterlijk binnen twintig (20) werkdagen terugbetaald.

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Verkoop op afstand: een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
2. Overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.
3. Communicatie op afstand: een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst op afstand;
4. Bedrijf: het bedrijf of, indien zulks van toepassing is, het onderdeel van het bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop op afstand en is aangesloten bij de Nederlandse Juweliers - en Uurwerkenbranche
5. Klant: de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
6. Aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals het bedrijf die in haar webshop, catalogus, folders of anderszins aan de klant doet;
7. Prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;
8. Zichttermijn: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
9.Werkdagen: maandag tot en met vrijdag.
Openingstijden zijn: dinsdag tot en met zaterdag van 09.30 uur tot en met 17.00 uur

Artikel 2 - Identiteit
Bezoekadres & Winkel:
Alexander Juwelier Atelier
Lange Voort 43-45
2343 CB Oegstgeest
+31 (0)71 760 00 44
info@alexanderjuwelier.nl
K.v.K. 57210772
BTW nr: NL852484057B01Artikel 3 - Algemene voorwaarden
1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, is de tekst van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden online ter beschikking.
2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen bedrijf en klant, ongeacht welke communicatiemiddel op afstand wordt gebruikt.
3. Afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

Artikel 4 - Het aanbod
1. De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
2. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingrecht, de wijze van betaling, de minimumduur van de overeenkomst op afstand, de verzendkosten en overige condities.
3. Het is voor de klant niet mogelijk om uitgesteld of in termijnen te betalen.
4. Als door het bedrijf aan de klant de mogelijkheid wordt geboden via een communicatietechniek op afstand anders dan tegen het basistarief contact te nemen, zullen de kosten daarvan uiterlijk bij het aanbod medegedeeld worden.
5. Indien door Alexander Juwelier Atelier voor promotionele doeleinden gebruik wordt gemaakt van een oproepautomaat (een geautomatiseerd oproepsysteem zonder menselijke tussenkomst) of fax aan de klant, dient Alexander Juwelier Atelier te beschikken over voorafgaande toestemming van de klant.

Artikel 5 - Zichttermijn
1. Het aanbod zal tevens een zichttermijn van tien (10) werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de klant, tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.
2. Tijdens de zichttermijn heeft de klant een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.
3. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
4. De klant kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen door de geleverde goederen in deugdelijke verpakking via de TPG Post aangetekend zonder waarde aangifte te versturen naar:

Alexander Juwelier Atelier
Lange Voort 43-45
2343 CB Oegtsgeest
 
De klant krijgt op het Postkantoor een strookje met daarop een verzendnummer. Dit nummer geldt als bewijs dat de klant een pakje verzonden heeft. Zonder verzendnummer kan Alexander Juwelier Atelier de verzekering van het pakje niet op zich nemen.

Artikel 6 - Totstandkoming van de overeenkomst
1. Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de klant inroepen van de zichttermijn van tien (10) werkdagen als ontbindende voorwaarde.
3. Het staat Alexander Juwelier Atelier vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen verkoop op proef te bedingen en aan de zichttermijn opschortende werking toe te kennen.
4. Indien de klant een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 2 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen terugbetaling plaats vinden.
5. Alexander Juwelier Atelier treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.
6. Alexander Juwelier Atelier kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Alexander Juwelier Atelier is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.
7. Tijdig voor de uitvoering van de overeenkomst zal Alexander Juwelier Atelier de in artikel 4, leden 2, 3 en 4, bedoelde informatie aan de klant ter beschikking stellen.
8. Alexander Juwelier Atelier zal tevens bij de uitvoering van de overeenkomst aan de klant de volgende informatie verstrekken:
a) schriftelijk de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingrecht gebruik kan maken;
b) het adres van de vestiging van Alexander Juwelier Atelier waar de klant met klachten terecht kan;
c) de informatie over bestaande service na aankoop en commerciële garanties.

Artikel 7 - De prijs
1. Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige zin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich mee brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld.
2. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij:
a) de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of
b) de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 8 - Conformiteit
Alexander Juwelier Atelier staat er voor in dat de goederen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 9 - Garantie
1. Een eventueel door Alexander Juwelier Atelier als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de klant jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
2. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de klant jegens Alexander Juwelier Atelier kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door Alexander Juwelier Atelier verleende garantie.

Artikel 10 - De bestelling
1. Leveranties van goederen worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen Alexander Juwelier Atelier en de klant anders zijn overeengekomen.
2. Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de klant naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de klant is toe te rekenen.
3. In geval van een kennelijke vergissing zal de klant Alexander Juwelier Atelier hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de klant de goederen en bescheiden ter beschikking van Alexander Juwelier Atelier houden. De klant zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.

Artikel 11 - De uitvoering van de bestelling
1. Alexander Juwelier Atelier zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen.
2. Als plaats van levering geldt het woonadres van de klant dat het laatst aan het bedrijf kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Alexander Juwelier Atelier geaccepteerde bestellingen per omgaande doch uiterlijk binnen twintig (20) werkdagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in het geval dat Alexander Juwelier Atelier zich hier niet aan houdt het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
4. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Alexander Juwelier Atelier zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan de zichttermijn niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Alexander Juwelier Atelier
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij Alexander Juwelier Atelier, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 12 Levering
1. De door Alexander Juwelier Atelier opgegeven levertijd van tien (10) werkdagen zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de klant.

Artikel 13 - Betaling
1. De door de klant verschuldigde bedragen dienen op het moment van sluiten van de overeenkomst, te worden voldaan.
2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan Alexander Juwelier Atelier te melden.
3. In geval van wanbetaling van de klant heeft Alexander Juwelier Atelier behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 
 
Artikel 14 - Wijziging van de voorwaarden
Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht, nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de klant meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Artikel 15 - Waarborgwet
De Waarborgwet schrijft het gebruik van bepaalde keurmerken voor om het gehalte aan edelmetaal aan te geven. Artikel 35 gebiedt dat in de voor het publiek toegankelijke verkoopruimte een duidelijk zichtbaar overzicht van deze keurmerken getoond dient te worden, de zogenaamde 'Keurtekenplaat'. Op deze plaat staan alle in Nederland erkende keurmerken van de twee aangewezen waarborginstellingen.

Behalve het keurteken voor het gehalte aan edelmetaal moet een edelmetalen voorwerp zijn voorzien van een bij de waarborginstelling geregistreerd 'verantwoordelijkheidsteken' (art. 12 en 47). Hiermee wordt een specifiek kenmerk of teken van de producent (in het bijzonder van de verantwoordelijke werkmeester) of importeur bedoeld.

De wet biedt ook een buitenlandse ondernemer de mogelijkheid om een buiten Nederland geregistreerd verantwoordelijkheidsteken bij de waarborginstelling te laten registreren.

 

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring Alexander Juwelier Atelier Oegstgeest B.V.

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Alexander Juwelier Atelier Oegstgeest B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

* wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
* wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
* wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
* wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
* wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Alexander Juwelier Atelier Oegstgeest B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-05-2018.

Gebruik van persoonsgegevens 
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

* NAW gegevens
* Telefoonnummer
* Factuuradres
* Emailadres
* Betalingsgegevens
* Geslacht
* Uw nickname
* Geboortedatum
* IP-adres

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal 
Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen. 
Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring. 

Reclame 
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

* per post
* per e-mail
* via social media
* per telefoon 

Contactformulier en nieuwsbrief 
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Locatiegegevens
Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd. Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie 
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties 
Onze webwinkel vertoont advertenties.

Verstrekking aan derden 
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. Wij hebben strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven. Wij vragen daarom apart uw uitdrukkelijke toestemming voordat zij uw gegevens krijgen. In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies 
Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics 
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren. 

Beveiliging 
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. 

Bewaartermijnen 
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). 

Websites van derden 
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens 
Alexander Juwelier Atelier Oegstgeest B.V.
Lange Voort 43-45
2343 CB  Oegstgeest
info@alexanderjuwelier.nl
+317600044

Terug naar boven